• 001
 • 002
 • 003

Pedzlem malowane i nie tylko   

 

 

 

 

Rękodzieło

 

2679

 

 

Zawody rozegrały się na działce terapeutycznej WTZ w Piaskach.

 

 

 

BIP LOGO

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Willowa 3a

63-800 Gostyń

tel/fax 65 5720073

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik: Violetta Skorupska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ŚDS buduje sieć wsparcia społecznego poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, pracodawcami, środowiskiem lokalnym.

Violetta Skorupska - Kierownik ŚDS

Rosława Kaczorowska - Główny księgowy

Lidia Gniłka - Sekretarka, kancelistka

Aleksandra Zjeżdżałka - starszy terapeuta - pracownia kulinarna

Janina Knaź - starszy terapeuta - pracownia ogólnoużytkowa i silwoterapia, pielęgniarka

Anna Tomaszewska -starszy terapeuta - pracownia muzyczno-teatralna

Anna Rogala - starszy instruktor terapii zajęciowej - pracownia plastyczna

Aleksandra Kosmalska -  terapeuta - pracownia komputerowa

Sylwia Paszkowiak -  terapeuta - pracownia biblioterapii i kompetencji społecznych

Beata Dominiak - rehabilitant

Andrzej Filip - kierowca, opiekun

Katarzyna Gorwa -  opiekun

 

Kadra ŚDS ukierunkowuje swoje działania na stworzenie rodzinnej atmosfery, poprzez podmiotowe traktowanie podopiecznych dąży do podniesienia ich poczucia własnej wartości i wiary we własne siły. Nabyte umiejętności pozwalają uczestnikom zdobywać nagrody i wyróżnienia w różnych konkursach oraz zawodach.

 

 

 

Indywidualny plan postępowania wspierająco - aktywizującego opracowany, wdrażany i oceniany jest przez Zespół wspierajaco-aktywizujacy. W skład Zespołu wchodzą wszyscy pracownicy merytoryczni oraz kierownik. Uczestnik lub opiekun prawny uczestnika wyraża pisemną zgodę na realizację  Indywidualnego planu postępowania wspierajaco-aktywizujacego.

Indywidualny plan postępowania wspierająco aktywizującego oprócz bezpośrednich oddziaływań uczestnika, uwzględnia współpracę z rodzinami i opiekunami. Każdorazowo dostosowany jest do  potrzeb i możliwości psychofizycznych podopiecznego. Koordynację programu sprawuje asystent prowadzący. Indywidualny plan dostosowany do uczestnika asystent prowadzący wdraża w życie, wspomaga jego realizację, poddaje weryfikacji osiągnięcia postępowania wspierająco-aktywizującego, sporządza notatki z realizacji przebiegu planu z częstotliwością raz na 15 dni, ocenia postępy i przedstawia je Zespołowi wspierająco-aktywizującemu.

Środowiskowy Dom Samopomocy - formy pomocy

Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.


Dom prowadzi treningi umiejętności społecznych z zakresu:

 • trening funkcjonowania w życiu codziennym – umiejętności praktycznych, samoobsługowych i zaradności życiowej,

 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego,

 • trening umiejętności interpersonalnych, społecznych i rozwiązywania problemów w tym kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, innymi osobami, w instytucjach kultury,

 • trening aktywizacji zawodowej – zwiększenie kompetencji interpersonalnych i społecznych niezbędnych w poszukiwaniu pracy,

 • edukacji.

Struktura organizacyjna

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną Gminy Gostyń.


Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 163),
2. Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm. ),
3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 Nr 238, poz. 1586, z późniejszymi zmianami),
4. Uchwały Nr XL/588/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 5 września 2014 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu i nadania statutu,
5. Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu.

 

                     Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu jest placówką dziennego pobytu, ośrodkiem wsparcia typu A i B dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz z niepełnosprawnością intelektualną.
Dom świadczy swoje usługi dla osób z terenu gminy Gostyń, a w uzasadnionych przypadkach dla potrzebujących tej formy pomocy z gmin ościennych powiatu gostyńskiego, na zasadzie zawartego  porozumienia.
Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi specjalistyczne przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00. W sytuacjach wymagających rozszerzenia działalności lub przeprowadzenia działań poza przyjętymi godzinami pracy placówki, godziny pracy zostają dostosowane do aktualnych potrzeb. Przebieg dnia w placówce opiera się na ramowym planie dnia, który w razie konieczności może być dostosowany do aktualnych potrzeb.
Celem placówki jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia, podniesienie poziomu zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej, przystosowanie do funkcjonowania społecznego w środowisku.
Środowiskowy Dom Samopomocy pracuje w systemie terapeutycznym , w którym odbywają się zajęcia indywidualne i zespołowe. W trakcie zajęć realizowany jest Indywidualny plan postępowania  wspierająco - aktywizującego  dostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej i zaburzonej psychicznie.

Jak stać się uczestnikiem ŚDS

Informacja o wymaganych dokumentach i postępowaniu administracyjnym.

1. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do ŚDS - osoba zainteresowana składa do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
 • Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
 • Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia, o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach w ŚDS wraz z informacją o niestwierdzeniu nosicielstwa chorób zakaźnych,
 • Orzeczenie o niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada,
 • Zaświadczenie o dochodach netto ( z poprzedniego miesiąca) - w celu ustalenia odpłatności za pobyt w ŚDS.


2.Przygotowanie decyzji - w ciagu 30 dni od złożenia wniosku, poprzedzone wywiadem środowiskowym

3. Decyzja zawiera:

 • termin i okres przyznania pobytu
 • wysokość odpłatności za korzystanie ze świadczeń ŚDS lub ( w zależności od dochodu ) informację o zwolnieniu z odpłatności


4. "Odpłatność za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi , ustala się w  wysokości 5% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego"    (Ustawa z dnia 5 lipca 2019 r.  o pomocy społecznej art. 8, ust. 1, pkt 1 i 2., Dz. U. z 2019 r. poz. 1507)

 

 •  KAŻDA OSOBA ZAINTERESOWANA UCZESTNICTWEM W ŚDS MOŻE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PLACÓWKĄ BEZPOŚREDNIO, ODWIEDZAJĄC NASZ DOM.

 

 

Pędzlem malowane i nie tylko   

 

 

 

Rękodzieło