Drukuj

Indywidualny plan postępowania wspierająco - aktywizującego opracowany, wdrażany i oceniany jest przez Zespół wspierajaco-aktywizujacy. W skład Zespołu wchodzą wszyscy pracownicy merytoryczni oraz kierownik. Uczestnik lub opiekun prawny uczestnika wyraża pisemną zgodę na realizację  Indywidualnego planu postępowania wspierajaco-aktywizujacego.

Indywidualny plan postępowania wspierająco aktywizującego oprócz bezpośrednich oddziaływań uczestnika, uwzględnia współpracę z rodzinami i opiekunami. Każdorazowo dostosowany jest do  potrzeb i możliwości psychofizycznych podopiecznego. Koordynację programu sprawuje asystent prowadzący. Indywidualny plan dostosowany do uczestnika asystent prowadzący wdraża w życie, wspomaga jego realizację, poddaje weryfikacji osiągnięcia postępowania wspierająco-aktywizującego, sporządza notatki z realizacji przebiegu planu z częstotliwością raz na 15 dni, ocenia postępy i przedstawia je Zespołowi wspierająco-aktywizującemu.

Środowiskowy Dom Samopomocy - formy pomocy

Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.


Dom prowadzi treningi umiejętności społecznych z zakresu:

W ramach terapii zajęciowej działają pracownie terapeutyczne:

Uczestnicy mają możliwość swobodnego wyboru zajęć, co umożliwia rozwój umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji.

 

Udział w terapii zajęciowej pozwala na rozeznanie możliwości posługiwania się różnymi specjalistycznymi przyrządami i daje namiastkę pracy zawodowej czyli aktywizuje zawodowo i społecznie, usprawnia do funkcjonowania w społeczeństwie, podtrzymuje i rozwija umiejętności niezbędne do samodzielnego życia osób z zaburzeniami psychicznymi.
Ponadto terapia zajęciowa zwiększa aktywizację pozwalając na uprawianie takiej formy, która odpowiada indywidualnym uzdolnieniom i możliwościom uczestników.

ŚDS prowadzi poradnictwo psychologiczne:

 

Zapewniamy opiekę medyczno - pielęgniarską podczas pobytu oraz podczas wycieczek. Obejmuje ona pierwszą pomoc, podawanie leków, prowadzenie farmakoterapii, pomoc w wizytach lekarskich i badaniach, edukację zdrowotną, pomiary parametrów życiowych, zabiegi higieniczne i toaletowe, treningi czystości, współpracę z rodziną.
Opieka pielęgniarska obejmuje również wstępną ocenę stanu zdrowia i stanu fizycznego podopiecznego przy przyjęciu do ŚDS, wsparcie przy dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, przestrzeganie wizyt lekarskich, pomoc przy zakupie leków.
W obszar medycznego wsparcia wchodzi również prowadzenie treningu umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej – trening higieniczny (dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, higienę jamy ustnej, odzież i bieliznę osobistą) oraz umiejętności praktycznych ( np. pranie, obsługa urządzeń)