• 001
  • 002
  • 003

Struktura organizacyjna

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną Gminy Gostyń.


Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 163),
2. Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm. ),
3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 Nr 238, poz. 1586, z późniejszymi zmianami),
4. Uchwały Nr XL/588/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 5 września 2014 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu i nadania statutu,
5. Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu.

 

                     Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu jest placówką dziennego pobytu, ośrodkiem wsparcia typu A i B dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz z niepełnosprawnością intelektualną.
Dom świadczy swoje usługi dla osób z terenu gminy Gostyń, a w uzasadnionych przypadkach dla potrzebujących tej formy pomocy z gmin ościennych powiatu gostyńskiego, na zasadzie zawartego  porozumienia.
Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi specjalistyczne przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00. W sytuacjach wymagających rozszerzenia działalności lub przeprowadzenia działań poza przyjętymi godzinami pracy placówki, godziny pracy zostają dostosowane do aktualnych potrzeb. Przebieg dnia w placówce opiera się na ramowym planie dnia, który w razie konieczności może być dostosowany do aktualnych potrzeb.
Celem placówki jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia, podniesienie poziomu zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej, przystosowanie do funkcjonowania społecznego w środowisku.
Środowiskowy Dom Samopomocy pracuje w systemie terapeutycznym , w którym odbywają się zajęcia indywidualne i zespołowe. W trakcie zajęć realizowany jest Indywidualny plan postępowania  wspierająco - aktywizującego  dostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej i zaburzonej psychicznie.

Jak stać się uczestnikiem ŚDS

Informacja o wymaganych dokumentach i postępowaniu administracyjnym.

1. Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o przyjęcie do ŚDS - osoba zainteresowana składa do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
  • Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych,
  • Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia, o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach w ŚDS wraz z informacją o niestwierdzeniu nosicielstwa chorób zakaźnych,
  • Orzeczenie o niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada,
  • Zaświadczenie o dochodach netto ( z poprzedniego miesiąca) - w celu ustalenia odpłatności za pobyt w ŚDS.


2.Przygotowanie decyzji - w ciagu 30 dni od złożenia wniosku, poprzedzone wywiadem środowiskowym

3. Decyzja zawiera:

  • termin i okres przyznania pobytu
  • wysokość odpłatności za korzystanie ze świadczeń ŚDS lub ( w zależności od dochodu ) informację o zwolnieniu z odpłatności


4. "Odpłatność za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi , ustala się w  wysokości 5% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego"    (Ustawa z dnia 5 lipca 2019 r.  o pomocy społecznej art. 8, ust. 1, pkt 1 i 2., Dz. U. z 2019 r. poz. 1507)

 

  •  KAŻDA OSOBA ZAINTERESOWANA UCZESTNICTWEM W ŚDS MOŻE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PLACÓWKĄ BEZPOŚREDNIO, ODWIEDZAJĄC NASZ DOM.